top of page
Algemene voorwaarden home

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen

 

1.1 Aanbetaling: 50% van de retreat prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de retreat geldt.

 

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door TWIINS gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van TWIINS www.twiins.nl zijn hier te downloaden.

 

1.3 Deelnemer: degene die een door TWIINS georganiseerde yogales of retreat volgt c.q. wenst te volgen bij TWIINS.

 

1.4 Client: degene die deelneemt aan een begeleiding of coachingstraject.

 

1.5 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie TWIINS een overeenkomst aangaat of met wie TWIINS in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

 

1.6 Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.

 

1.7 TWIINS is gevestigd te Texel aan de Postweg 73 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer ?

 

1.8 10 Lessenkaart: een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.

 

1.9 Losse Les: een éénmalige door een deelnemer te betalen en te volgen les bij TWIINS, anders dan op basis van een 10 rittenkaart.

 

1.10 Retreat prijs: de totale prijs van de Retreat, inclusief de aanbetaling.

 

1.11 Retreat: een door TWIINS georganiseerde Retreat.

 

1.12 Website: de website van TWIINS: www.twiins.nl

 

1.13 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen TWIINS en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst. 

 

1.14 Diensten: alle door TWIINS aan de opdrachtgever geleverde diensten waaronder coaching, yogalessen en andere vormen van begeleiding dan wel advisering, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een oprdacht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk veroek van opdrachtgever zijn verricht.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle coachingsessies, yogalessen en retreats bij TWIINS. Door deelname aan een coachingsessie, yogales,of retreat verklaart de client of deenemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.2 TWIINS kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. 

 

2.3 Niet alleen TWIINS, maar ook alle personen of ondernemingen die bij uitvoering van enige opdracht voor de client of deelnemer zijn betrokken, kunnen op deze Algemene Voorwaarden  een beroep doen. 

 

Artikel 3. Tien lessenkaart en losse lessen

 

3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een 10 lessenkaart. Ook zijn losse lessen beschikbaar.

 

Tien lessenkaart: deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 6 maanden gebruikt te worden.

Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de 10 Lessenkaart.

 

Losse les: dit is een éénmalige door een deelnemer te betalen en te volgen les bij TWIINS.

 

Artikel 4.  Betaling, prijswijziging en verzuim

 

4.1 Losse les of les via 10 lessenkaart moet voorafgaand aan de les, betaald worden. Betaling kan geschieden in contanten of via bankoverschrijving. 

 

4.2 Betalingen van retreats, coachingsessie en begeleiding dienen tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum , op een door TWIINS aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. 

 

4.3 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door opdrachtgever is TWIINS gerechtigd alle ten behoeve van opdrachtgever verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de client of deelnemer schadeplichtig kan worden.

 

4.4 In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

4.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen TWIINS de verplichtingen van de opdrachtgever jegens TWIINS onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

4.7 Als van TWIINS meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan TWIINS voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

 

4.8 De geldende prijzen voor coachingsessies, yogalessen en retreats staan altijd op de Website. TWIINS behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, coachingsessies, retreats of andere producten en diensten te wijzigen. 

Artikel 5. Reserveren voor lessen

 

5.1 Voor de lessen bij TWIINS kan vooraf een reservering worden gemaakt per e-mail. 

 

Artikel 6. Uitvoering van overeenkomsten 

 

6.1 De gesloten overeenkomsten tussen TWIINS en opdrachtgever leiden voor TWIINS tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij TWIINS gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van TWIINS verlangd kan worden.

 

6.2 De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.

 

6.3 Mocht de coach tijdens het coaching traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

 

6.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TWIINS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

 

6.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TWIINS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TWIINS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TWIINS zijn verstrekt, heeft TWIINS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

6.6 TWIINS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TWIINS is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 7. Lesrooster

 

7.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. TWIINS behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door TWIINS op de Website en/of per e-mail.

 

7.2 TWIINS behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, als gevolg van overmacht. 

 

Artikel 8. Annulering / beindiging overeenkomst /contractduur

 

8.1 Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

8.2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. In geval dat restitutie van vooruitbetaalde bedragen niet mogelijk is, is dit schriftelijk overeengekomen.

 

8.3 TWIINS heeft het recht om zonder opgave van reden het coachingstraject, of yogales te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan TWIINS betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

 

8.4 Een particulier/individueel begeleiding- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is TWIINS gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht;

 

8.5 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald

 

Artikel 9. Deelname en Betaling en annulering retreat

 

9.1 Bij deelname aan een retreat dient de aanbetaling uiterlijk 30 dagen voor de geplande retreat te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale prijs van de retreat dient uiterlijk 14 dagen voor de geplande retreat te worden voldaan aan TWIINS. Een deelnemer kan aan een retreat deelnemen nadat de deelnemer de volledige prijs van de retreat heeft betaald.

 

9.2 Annulering van deelname aan de geplande retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@twiins.nl

 

9.3 Tot 30 dagen voor de geplande retreat kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

 

9.4 Binnen 30 dagen voor de geplande retreat datum kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de retreat prijs in rekening wordt gebracht.

 

9.5 Indien de deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de retreat, wordt de reeds betaalde prijs van retreat niet terugbetaald.

 

9.6 Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de retreat, wordt de reeds betaalde prijs van de retreat niet terugbetaald.

 

9.7 TWIINS behoudt zich het recht voor de retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde prijs van de retreat terugbetaald.

 

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

10.2 Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal TWIINS niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de cliënt of aan de wettelijke autoriteiten meldt.

 

10.3 Aan de opdracht zal door TWIINS niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1 TWIINS behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 

12.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is TWIINS niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. TWIINS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de cliënt zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart de cliënt alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.

 

12.2 De aansprakelijkheid van TWIINS is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

12.3 In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door TWIINS of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor TWIINS aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door TWIINS afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat TWIIS in verband met die verzekering draagt.

 

12.4 Elke aansprakelijkheid van TWIINS voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 13. Huisregels

 

13.1 Alle deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van TWIINS volgen:

 • Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.

 • Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren.

 • Draag schone en makkelijk zittende kleding.

 • Doe je schoenen uit voordat je lesruimte betreed.

 • TWIINS stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.

 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door TWIINS niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

 

13.2 TWIINS behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleven de toegang tot lessen van TWIINS te ontzeggen en zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lesgeld.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid 

14.1 TWIINS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan retreats bij, of verzorgd door,TWIINS.

 

14.2 TWIINS werkt met een gekwalificeerd docent en zorgt altijd voor lessen en retreats van kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of retreat. Door deelname aan een les of retreat bij, of verzorgd door, TWIINS aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. TWIINS adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, of de retreat.

 • Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op.

 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.

 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

 

Artikel 15. Persoonsgegevens

 

15.1 TWIINS verzamelt persoonsgegevens van deelnemers en clienten voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. TWIINS gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

15.2 TWIINS gebruikt de in artikel 13.1 genoemde persoonsgegevens ook om deelnemers en clienten op de hoogte te brengen van activiteiten van  TWIINS en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer of client geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van TWIINS, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@twiins.nl. De deelnemer of client is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van TWIINS gebruik kan worden gemaakt.

 

15.3 TWIINS geeft de persoonsgegevens van deelnemers of clienten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

Artikel 16 .Toepasselijk recht en geschillen beslechting

 

16.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

16.2 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen TWIINS gevestigd is.

 

Opgemaakt op 8 juni 2016 te Cocksdorp (Texel)

bottom of page